• Najnowsze komentarze

  • Archiwa

  • Kategorie

   • Brak kategorii
  • Meta

  • Regulamin

   Regulamin Niepublicznego Przedszkola „Przytulanka”

   §1
   Organizacja przedszkola

   1. Przedszkole czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,  miesięcznej przerwy wakacyjnej i dni wyznaczonych przez właściciela.

   2. W okresie wakacji w przedszkolu nie odbywają się zajęcia dodatkowe.

   3. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach od 7.30 do 9.00
   i odbierać do godziny 17.00.

   4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem czasu przeznaczonego
   na działalność dydaktyczną, zabawę, pobyt na powietrzu, zajęcia dodatkowe oraz spożywanie posiłków i odpoczynek, podany do wiadomości rodziców.

   5. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe, wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego w ramach czesnego:
   j. angielski, rytmika, zajęcia artystyczne, zajęcia ruchowe.

   6. Pracą grupy przedszkolnej kieruje nauczyciel posiadający odpowiednie przygotowanie
   i kwalifikacje. Realizuje swoje działania zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego.

   7. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.

   §2

   Ogólne zasady pobytu dziecka w przedszkolu

    

   1. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do 900, co pozwoli na punktualne rozpoczęcie zajęć.

   2. W przypadkach szczególnych, dziecko może być przyprowadzone
   w każdym innym czasie, po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu
   przez rodzica (prawnego opiekuna) osobiście bądź telefonicznie.

   3. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy wprowadzić je
   do sali, aby rodzic był pewien, że dziecko jest pod opieką personelu.
   Od momentu przekazania przez rodzica (prawnego opiekuna) dziecka pracownikowi przedszkola, do czasu odbioru z sali przedszkolnej, lub placu zabaw przez rodzica (prawnego opiekuna), za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają pracownicy przedszkola.

   4. Ze względu na zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa prosimy rodziców, by nie wchodzili do sal przedszkolnych w obuwiu zewnętrznym.

   5. Rodzic odbierając dziecko jest zobowiązany zabrać je z przedszkola – nie powinien przebywać z nim w sali zajęć czy w szatni (poza czasem potrzebnym na ubranie dziecka).

   6. Po obiedzie prowadzi się we wszystkich grupach zajęcia wyciszające,
   a dwie młodsze grupy korzystają z odpoczynku poobiedniego z możliwością snu. Nie jest to tradycyjne „leżakowanie”. Jeżeli dziecko nie śpi słucha bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej i odpoczywa.

   7. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy, np. z okazji urodzin.

   8. Dzieci z grupy najstarszej mogą przynosić swoją jedną bezpieczną zabawkę do przedszkola w jeden wyznaczony dzień tygodnia, dzieci z grup młodszych mogą przynosić zabawkę codziennienie mogą przynosić zabawek niebezpiecznych, militarnych i nadmiernie hałaśliwych.

   9. Rodzice zobowiązani są do przyniesienia dla dziecka wyprawki, w skład której wchodzą:

   • kapcie lub skarpety antypoślizgowe,
   • szczoteczka do zębów, pasta (podpisane),
   • ubrania na zmianę, stosownie do pory roku (bez względu na wiek dziecka)
   • koc (140-160×200) i poduszka w poszewkach (dla dziecka, które śpi)
   • wygodne ubranie do spania (dla dziecka, które śpi)
   • strój do ćwiczeń gimnastycznych w osobnym podpisanym worku.
   • wygodne ubrania na zajęcia plastyczne
   • pieluszki (jeśli dziecko potrzebuje) i wilgotne chusteczki – uzupełnianie ich w ciągu roku.

    

   §3

   Przedszkole a zdrowie dziecka

   1. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia..

   2. Nie przyprowadzamy dzieci, które:

   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, wskazujące na chorobę (biegunka, wymioty, zaczerwienione, ropiejące oczy).

   3. Personel może odmówić przyjęcia dziecka, u którego stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało
   na stan chorobowy.

   4. Personel ma obowiązek zgłosić rodzicom (prawnym opiekunom) stan dziecka wskazujący na chorobę.

   5. Nie praktykujemy podawania dzieciom  leków przynoszonych z domu.

   6. W przypadkach ostrej alergii dopuszcza się podawanie leków przeciwalergicznych za pisemnym upoważnieniem rodziców i alergologa oraz za zgodą dyrektora przedszkola.

   7. Obowiązkiem rodzica, w przypadku atopowego zapalenia skóry i alergii wziewnych, jest dostarczenie preparatów i instrukcji postępowania
   w przypadku wystąpienia objawów.

   8. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci z różnymi alergiami pokarmowymi. Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.

   9. Obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych
   i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez rodziców.

   10. Obowiązkiem nauczyciela jest natychmiastowe powiadamianie rodziców jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, obowiązkiem rodziców jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych.

   11. Obowiązkiem rodziców, po otrzymaniu informacji o złym stanie zdrowia dziecka, jest możliwie najwcześniejszy odbiór dziecka
   z przedszkola.

   12. W przypadku wystąpienia u dziecka wysokiej temperatury
   i niemożliwości odebrania go przez rodziców w krótkim czasie, ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo, dziecku może być podany syrop przeciwgorączkowy – Nurofen.

   13. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są
   do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcji przedszkola.

   14. Na powietrze wychodzimy codziennie chyba, że warunki pogodowe
   nie sprzyjają wyjściu na zewnątrz.

   15. Dziecko przyprowadzone do przedszkola, z założenia jest zdrowe
   i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer.

    

   §4

   Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

    1. Opiekę nad dziećmi przy przyprowadzaniu i odbieraniu z przedszkola sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby dorosłe pisemnie
   przez nich upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

   2. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy wprowadzić je
   do sali, aby rodzic był pewien, że znajduje się ono pod opieką personelu.
   Od momentu przekazania przez rodzica (prawnego opiekuna) dziecka pracownikowi przedszkola, do czasu odbioru z sali przedszkolnej, lub placu zabaw przez rodzica (prawnego opiekuna), za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają pracownicy przedszkola.

   3. W momencie odbioru dziecka przez rodzica (opiekuna prawnego) przejmuje on całkowicie odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

   4. Plac zabaw jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci w wieku przedszkolnym.

   5. Osoba upoważniona odbierająca dziecko po raz pierwszy ma obowiązek przedstawienia dowodu tożsamości.

   6. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną
   za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

   7. Osoby nietrzeźwe lub będące pod pływem środków psychotropowych nie mogą odbierać dzieci z przedszkola.

   8. Żadne z rodziców nie może zastrzec, by drugie nie odbierało dziecka
   z przedszkola, gdy nie jest to poparte orzeczeniem sądowym.

   9. W przypadku rozwodu rodzice powinni przedstawić dyrektorowi orzeczenie sądu regulujące kwestię władzy rodzicielskiej i sposobu utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

   §5

   Opłaty

   1.  Wysokość opłat szczegółowo określa cennik stanowiący załącznik
   do umowy.

   2. Czesne płatne jest z góry do 5-go dnia każdego miesiąca:

   przelewem na konto (za datę zapłaty uważa się datę uznania wpłaty
   przez Bank prowadzący rachunek Przedszkola)

   Niepubliczne Przedszkole „Przytulanka”

   05-070 Sulejówek ul. Kolbego 10 B

   nr konta: 82114020040000360274018743

   3. W ramach czesnego zapewniamy:

   • całodzienną opiekę pedagogiczną,
   • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
   • opiekę diagnostyczną logopedy
   • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające,
   • język angielski,
   • gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy,
   • wizyty ciekawych gości, teatrzyków, imprezy okolicznościowe

   4. Rodzice raz w roku wnoszą dodatkową opłatę za komplet materiałów edukacyjnych potrzebnych dziecku do indywidualnej pracy zgodnie
   z programem realizowanym w grupie.

   5. Na życzenie rodziców mogą być organizowane wycieczki – rodzice ponoszą koszty związane z transportem dzieci na wycieczki i różnego rodzaju wyjazdy autokarowe, bilety wstępu.

   6. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł.

   7. Rodzice nie ponoszą kosztów wyżywienia w przypadku nieobecności dziecka, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka do godz.9.00.

   8. W przypadku hospitalizacji dziecka lub choroby trwającej nieprzerwanie jeden miesiąc kalendarzowy (tj. od pierwszego dnia do ostatniego dnia miesiąca) przedszkole zwraca połowę miesięcznego czesnego.

   9. Wpisowe dla rodzeństwa pomniejszone jest o 200,- zł na każde drugie dziecko, kolejne dzieci są zwolnione od wpisowego.

   10. Czesne dla rodzeństwa jest pomniejszone o 50 zł. na każde dziecko.

   §6

   Zasady współpracy nauczycieli i rodziców


   1.  Informacje, uwagi, prośby związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem rodzice kierują do wychowawców lub pozostałego personelu przed zajęciami lub po zajęciach, przy odbiorze dziecka.

   2. Dłuższe rozmowy dotyczące zachowań dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi przez nauczyciela.

   3. Uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania przedszkola należy kierować do dyrektora placówki.

    

   §7

   Postanowienia końcowe


   1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy
   i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.

   2. Wszelkie sprawy sporne są wyjaśniane między stronami i załatwiane polubownie.

   Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019

                                                                                                                   Dyrektor