• Najnowsze komentarze

  • Archiwa

  • Kategorie

   • Brak kategorii
  • Meta

  • Statut

    

   STATUT
   NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „PRZYTULANKA”

   POSTANOWIENIA OGÓLNE

   §1

   1.Niepubliczne Przedszkole „Przytulanka”, zwane dalej „przedszkolem” ma swoją siedzibę

         w Sulejówku przy ul. Kolbego 10 B.

   2.Organem prowadzącym przedszkole jest właściciel – Agata Bal.

   3.Ustalona nazwa w pełnym brzmieniu to :

   Niepubliczne Przedszkole

   „Przytulanka”

   Kolbego 10 B 05–070 Sulejówek

   4.Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

   5.Przedszkole działa na podstawie:

   -Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2156).

   -wpisu do ewidencji placówek niepublicznych miasta Sulejówka.

   -niniejszego statutu.

   6.Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z :

   -opłat rodziców i opiekunów (czesne, wpisowe),

   -dotacji z budżetu gminy,

   -środków przeznaczonych na działalność przedszkola przez organ prowadzący.

   7.Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców (prawnych opiekunów) dzieci jest ustalana
   przez organ prowadzący.

   CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

   §2

   1.Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

   2.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych
   na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

   3.Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

   4.Zadania przedszkola to:

   -organizowanie opieki, wychowania i nauczania w atmosferze szacunku, akceptacji
   i bezpieczeństwa,

   -wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka, rozpoznawanie i zaspokajanie jego potrzeb edukacyjnych oraz umożliwianie rozwoju talentów i zainteresowań, a także kształtowanie otwartości na wiedzę,

   -organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku
   oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,

   -organizowanie przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dzieci,

   -organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,

   -prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,

   -rozwijanie poczucia przynależności narodowej i poszanowania tradycji w oparciu
   o chrześcijańskie wartości oraz uczenie tolerancji, zrozumienia i otwartości wobec innych narodowości i kultur,

   -wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka:

   -zatrudnianie odpowiednio wykształconej kadry i w miarę możliwości, dbałość o jej rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji,

   -konsekwentne przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach.

   5.Cele i zadania są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

   §3

   1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań
   do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych i potrzeb edukacyjnych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

   -zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu
   oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

   -organizuje różnorodną działalność edukacyjną prowadzoną przez kadrę pedagogiczną

   i  pracowników wspomagających,

   -tworzy warunki materialne i organizacyjne do animowania różnorodnych sytuacji edukacyjnych poprzez:

   a) aranżację sal wyzwalającą różnorodną aktywność dzieci,

   b) urządzenie placu zabaw,

   c) urządzenie innych pomieszczeń dla dzieci,

   -prowadzi pracę edukacyjną według podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN oraz opracowanych w oparciu o nią wybranych programów wychowania przedszkolnego, uwzględniających:

   a) odmienną aktywność poznawczą dziecka,

   b) twórczą aktywność dziecka (muzyczną, plastyczną, werbalną i ruchową)  integrującą różne obszary edukacyjne,

   c) stopniowe przygotowanie do nauki czytania, pisania oraz matematycznego myślenia,

   d) podmiotowe relacje dziecka z otoczeniem, bazujące na  jego możliwościach  i  wspomagające jego rozwój poprzez oferty wspólnych działań dzieci  i nauczyciela.

   -dba o prawidłowy rozwój mowy, rozwija kompetencje komunikacyjne dzieci i logiczne myślenie,

   -umożliwia kontakt z językiem angielskim i jego naukę,

   -prowadzi działalność diagnostyczną dotyczącą rozwoju wychowanków:

   a) obserwacje pedagogiczne

   b) diagnoza przedszkolna (w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki

                      w szkole podstawowej – analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole)

   -zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym,
   jak i psychicznym,

   §4

   1.Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych.

   2.Podstawowymi formami działalności edukacyjnej są:

   -sytuacje wychowawczo – dydaktyczne (indywidualne, zespołowe i grupowe) organizowane przez nauczyciela,

   -zabawy dydaktyczne, badawcze, konstrukcyjne,

   -zabawy ruchowe i ćwiczenia sportowe,

   -spacery, wycieczki, przedstawienia teatralne, uroczystości przedszkolne,

   -kontakty okolicznościowe nauczycielki z dziećmi nawiązywane w różnych sytuacjach.

   3.Każda z wymienionych form obejmuje treści wielostronne, choć w różnym stopniu stymulujące poszczególne sfery rozwoju dziecka.

   4.Przedszkole organizuje różne formy współpracy z rodzicami (opiekunami).

   §5

   1.Przedszkole może organizować dla wychowanków różne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań  i potrzeb dzieci.

   2.W trakcie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola zapewniona jest opieka nauczycieli         i personelu wspomagającego w stosunku – jedna osoba dorosła na 10 dzieci,

   3.Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola muszą być wcześniej uzgodnione  z dyrektorem przedszkola, a wycieczka podana do wiadomości rodziców najpóźniej dzień przed odbyciem

   4.Rodzice (prawni opiekunowie) muszą wyrazić pisemną zgodę na wycieczki, które wiążą się z przewozem wychowanków.

   §6

   1.W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom

         i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:

   -rozpoznawanie i zaspakajanie idywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,

   -rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka i podejmowanie działań reedukacyjnch w stosunku do dzieci, których rozwój przebiega nierównomiernie,

   -wspieranie dziecka uzdolnionego – działania stymulujace w stosunku do dzieci  z możliwościami rozwojowymi wyższymi od przeciętnych,

   -podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikajacych z programu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego przedszkola,

   -wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

   -udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania i wychowania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, utrudniające sprostanie tym wymaganiom,

   -prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowankow,

   -rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców oraz wspieranie ich       w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

   2.W przedszkolu zatrudniony jest logopeda.

   3.Objęcie dziecka opieką logopedy wymaga zgody rodziców.

   4.Dzieci mogą uczestniczyć w indywidualnych zajęciach logopedycznych, za które rodzice wnoszą dodatkową opłatę.

   ORGANA PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

   §7

   Organami przedszkola są :

   Właściciel-dyrektor

                                       Zastępca dyrektora do spraw pedagogicznych

   §8

   1.Właściciel – dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu  nauczycieli i pracowników obsługi.

   2.Właściciel zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem do niego należącym.

   3.Właściciel realizuje następujące zadania:

   -kieruje bieżącą działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

   -organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

   -dysponuje i rozporządza środkami finansowymi przedszkola,

   -zawiera umowy z rodzicami dzieci o świadczeniu usług edukacyjnych przedszkola,

   -decyduje w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola i skreślania ich z listy,

   -kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

   -prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami,

   -ustala ramowy rozkład dnia z zachowaniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy
   \oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

   -opracowuje i zatwierdza arkusz organizacyjny przedszkola,

   -ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczacych bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i wychowanków oraz przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy przedszkola,

   4.Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

   §9

   1.Zastępca dyrektora do spraw pedagogicznych realizuje następujące zadania:

   -opracowuje plan nadzoru pedagogicznego,

   -sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego,

   -nadzoruje pracę nauczycieli i prowadzenie przez nich dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa oświatowego,

   -przedstawia Właścicielowi raz w roku szkolnym, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,

   -opracowuje wspólnie z Dyrektorem dokumenty programowe i organizacyjne przedszkola,

   -prowadzi procedury związane z awansem zawodowym nauczycieli,

   ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

     §10

   1.Przedszkole przewidziane jest dla 36 dzieci zgrupowanych w 3 oddziałach.

   2.Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

   3.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci o zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

   4.Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 14

   5.Przy zmniejszonej liczbie dzieci dopuszczalne jest łączenie grup.

   6.Grupa jest powierzona opiece jednej nauczycielki, której w sprawowaniu opieki pomaga personel pomocniczy wyznaczony przez dyrektora przedszkola.

   §11

   1.Przedszkole działa cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   2.Dzienny czas pracy przedszkola może być zmieniony w każdym roku szkolnym.

   3.W przedszkolu obowiązują następujące terminy przerw:

   -miesięczna przerwa wakacyjna (termin ustalany
   przez Właściciela) dni wyznaczone przez właściciela.

      §12

   1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Dyrektor.

   2.Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez Dyrektora w oparciu o potrzeby rodziców wynikające z kart zgłoszenia dziecka do przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

   3.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora
   z zachowaniem właściwych proporcji zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu
   /w rozliczeniu tygodniowym / z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na:

   -zabawę dzieci

   -zajęcia na powietrzu

   -zajęcia dydaktyczne

   -zajęcia według uznania nauczyciela, w tym: zajęcia sportowe, zajęcia dodatkowe, czynności opiekuńcze /spożywanie posiłków, odpoczynek/, samoobsługowe, organizacyjne i inne
   – pozostały czas.

   4.W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia poza teren przedszkola, wycieczki, uroczystości).

   5.Czas trwania zajęć obowiązkowych uzależniony jest od indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci oraz realizowanego programu, jednak jednostka dydaktyczna nie powinna trwać dłużej niż 30 minut.

                §13

   1.W przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe, wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego w ramach czesnego.

   2.Dzieci, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), mogą również uczestniczyć
   w fakultatywnych zajęciach dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej. Zajęcia te są opłacane przez rodziców.

   3.Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

   4.Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki

   §14

   1.Osobą odpowiedzialną za dziecko w czasie jego pobytu w przedszkolu jest nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne oraz pozostały personel w zakresie swojego działania.

   2.W czasie zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają osoby prowadzące zajęcia.

   3.Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji,
   gdy ta pomoc jest niezbędna.

   4.Obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie dyrektora oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach chorobowych.

   5.W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres
   ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

   6.W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie
   poza udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, nie podaje się też dzieciom środków farmakologicznych.

   7.W przypadkach ostrej alergii dopuszcza się podawanie leków przeciwalergicznych za pisemnym upoważnieniem rodziców i alergologa oraz za zgodą dyrektora przedszkola.

   8.Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci z różnymi alergiami pokarmowymi. Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.

   §15

   1.Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola :

   -opiekę nad dziećmi przy przyprowadzaniu i odbieraniu z przedszkola sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie przez nich upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,

   -osoba upoważniona ma obowiązek przedstawienia dowodu tożsamości,

   -rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,

   -osoby nietrzeźwe lub będące pod pływem środków psychotropowych nie mogą odbierać dzieci z przedszkola,

   -do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe – personel może odmówić przyjęcia dziecka z widocznymi objawami chorobowymi,

   -nauczyciel oddziału ma obowiązek zgłosić rodzicom (prawnym opiekunom) stan dziecka wskazujący na chorobę,

   -dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola do 900 lub w każdym innym czasie
   po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu osobiście, bądź telefonicznie późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola,

   -dzieci należy odebrać z przedszkola do godz. 1700.

   2.Żadne z rodziców nie może zastrzec, by drugie nie odbierało dziecka z przedszkola,
   gdy nie jest to poparte orzeczeniem sądowym.

   3.W przypadku rozwodu rodzice powinni przedstawić dyrektorowi orzeczenie sądu regulujące kwestię władzy rodzicielskiej i sposobu utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

   §16

   1.Odpłatność za przedszkole obejmuje usługi świadczone przez placówkę, związane z wychowaniem, opieką i nauczaniem (w tym zajęcia dodatkowe objęte ofertą), ubezpieczeniem dzieci oraz ich wyżywieniem.

   2.Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Właściciel, szczegółowo określając ją w umowie z rodzicami. O zmianie wysokości opłaty Właściciel ma prawo poinformować rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem.

   3.Przedszkole zapewnia dzieciom posiłki w formie cateringu zgodnie z warunkami umowy.

   4.Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry, do 5-ego każdego miesiąca.

   §17

   1.Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

   -sale zajęć dla poszczególnych grup,

   -łazienki dla dzieci i personelu,

   -szatnię,

   -zaplecze kuchenne,

   -pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

   2.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do ich wieku.

    

                       ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA                     

   §18

   1.Wpis dziecka na listę odbywa się na podstawie zgłoszenia oraz dokonania wpłaty wpisowego. Warunkiem wpisu na listę jest odbycie rozmowy Właściciela z rodzicami (opiekunami) dziecka, a w razie potrzeby także spotkanie z dzieckiem.

   2.W dniu przyjęcia dziecka do przedszkola rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do:

   -zapoznania się ze statutem i regulaminem przedszkola,

   -zawarcia umowy z przedszkolem, która określa zobowiązania stron.

   3.Właściciel może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających
   do przedszkola w następujących przypadkach:

   -zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego,

   -nieobecności dziecka dłuższej niż miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

   -w przypadku zatajenia przez rodzica informacji o stanie zdrowia dziecka, uniemożliwiającym pracę wychowawczą i kształcenie w przedszkolu,

   -stałych, agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków i niepodjęcie przez rodziców (prawnych opiekunów) współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub, gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji)

   -powtarzających się, agresywnych zachowań rodziców (opiekunów prawnych) dziecka
   w przedszkolu, łamiących normy współżycia społecznego i zasady zachowania w instytucji publicznej.

   4.Rodzice mogą w terminie 14 dni od doręczenia decyzji odwołać się do Kuratora Oświaty nadzorującego placówkę.

   NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

   §19

   1.W przedszkolu zatrudnieni są:

   -zastępca dyrektora do spraw pedagogicznych,

   -nauczyciele,

   -personel wspomagający.

   2.Zasady zatrudnienia pracowników są zgodne z kodeksem pracy.

   3.Liczbę zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników określa corocznie Właściciel.

   4.Prawa i obowiązki pracowników określają odrębne przepisy i umowy zawarte z personelem przedszkola.

   §20

   1.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym  i przygotowaniem kierunkowym.

   2.Nauczyciele przedszkola prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie  z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy. Szanują godność dziecka i respektują jego prawa.

   3.Nauczyciele otaczają opieką każdego wychowanka i utrzymują kontakt z rodzicami w celu poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci oraz udzielania rodzicom wsparcia  i pomocy w sprawach wychowawczych

   4.Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:

   -zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzegania jej postanowień,

   -odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu
   i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,

   -planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej i prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

   -prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

   -dokonywanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) i przekazywanie wyników diagnozy  rodzicom do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko  ma obowiązek rozpocząć naukę w szkole podstawowej,

   -planowanie indywidualnych oddziaływań edukacyjnych dla dzieci o spowolnionej i przyspieszonej dynamice rozwojowej oraz ich realizacji,

   -monitorowanie osiągnięć dzieci i przyrostu ich kompetencji – formułowanie i wdrażanie wniosków z tych analiz,

   -tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci oraz ich zainteresowania i zdolności, dążenie do kształtowania procesów rozwojowych oraz do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,

   -wspieranie samodzielnych działań dziecka i pomaganie w dostrzeganiu problemów i rozwiązywaniu ich, uczenie zasad postępowania, umożliwianie dokonywania wyborów,  wspieranie działań  twórczych w różnych dziedzinach aktywności,

   -tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych     ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie, grupie przedszkolnej oraz w środowisku

   -pomaganie dzieciom w rozwijaniu odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań oraz uczenie szacunku do pracy swojej i innych,

   -wspieranie dziecka w budowaniu systemu wartości – dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń,

   -uczenie dzieci współdziałania, wspomagania w sytuacjach trudnych – prowadzenie zajęć
   z zakresu empatii,

   -współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną i inną,

   -planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, wykorzystywanie nabytych umiejętności w pracy z dziećmi,

   -wzbogacanie i systematyczna modernizacja warsztatu pracy, właściwe poszanowanie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń przedszkola,

   -współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania
   – spójne oddziaływania wychowawcze:

   1. systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu: zapoznanie rodziców z Podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka zalecanych tam wiadomości i umiejętności,
   2. informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich
    do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
   3. zachęcanie rodziców do udziału w życiu przedszkola np. wspólne organizowanie
    i udział w imprezach, uroczystościach i innych wydarzeniach, w których biorą udział dzieci.realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
   • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym i środowiskowym,
   • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.

   5.Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.

   §21

   1.W przedszkolu zatrudnione są pomoce nauczyciela i pracownik obsługi.

   2.Ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu
   i jego otoczenia w ładzie i czystości.

   3.Pomoce nauczyciela współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

   4.Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala organ prowadzący

   5.Do obowiązków pomocy nauczyciela należy w szczególności: :

   -pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,

   -pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć zabaw, ćwiczeń i gier,

   -czynne uczestnictwo w zajęciach i zabawach z dziećmi prowadzonych przez

   nauczyciela,

   -opieka nad dziećmi i organizowanie im zabaw i zajęć w sali lub na placu zabaw w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych,

   -utrzymanie czystości, ładu i porządku w przydzielonych pomieszczeniach,

   -utrzymywanie w należytym stanie zabawek i pomocy /mycie, naprawy/,

   -przygotowywanie stołów do posiłków, podawanie posiłków, sprzątanie po nich,

   -dbanie o czystość sprzętu i zabawek na placu zabaw,

   -wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki.

   WYCHOWANKOWIE

     § 22

   1.Dzieci mają prawo do respektowania wobec nich wszystkich postanowień Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

   -życzliwego i podmiotowego traktowania przez cały personel przedszkola,

   -właściwie zorganizowanego procesu edukacji , pozostającego w zgodzie z zasadami higieny pracy umysłowej, zapewnieniem dziecku bezpieczeństwa oraz troski o rozwój jego osobowości, talentów, zdolności umysłowych i fizycznych,

   -relaksu, odpoczynku lub snu w ciągu dnia,

   -opieki i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
   oraz poszanowania godności osobistej,

   -indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,

   -poszanowania ich własności i akceptacji takimi jakie są,

   -sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny jego wyników pracy i zachowania,

   -zwracania uwagi i dyscyplinowania w sposób zgodny z godnością dziecka
   przy uwzględnieniu wieku dziecka, jego stopnia rozwoju i dojrzałości.

   2.Wszyscy wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie jest płatne przez rodziców jednorazowo na początku roku szkolnego.

   3.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy i zabawki przyniesione przez dzieci do przedszkola.

   §23

   1.W przedszkolu dzieci mają obowiązki takie jak:

   -kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych (szanować prawa innych ludzi),

   -zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkolną,

   -służyć pomocą młodszym i słabszym,

   -przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim,

   -dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia na miarę swoich możliwości,

   -starać się w miarę możliwości wywiązywać z przyjętych na siebie obowiązków
   dyżurnych,

   -respektować polecenia nauczyciela i innych osób uczestniczących w procesie edukacji,

   -dbać o zabawki, gry i książki i odkładać je na wyznaczone miejsca,

   -przyjaźnie odnosić się do świata przyrody.

   RODZICE

   24

   1.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

   2.Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

   -zapoznania się z zadaniami realizowanymi w poszczególnych grupach w toku codziennej pracy wychowawczo-edukacyjnej wynikającymi z podstawy programowej i planów pracy
   w danej grupie,

   -uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat dziecka, jego rozwoju i zachowania,

   -uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

   -uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz o doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

   -udziału w zajęciach otwartych z dziećmi, zebraniach z nauczycielami,

   -wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi własnych wniosków oraz uwag
   o pracy przedszkola .

   3.Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

   -przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i regulaminu przedszkola,

   -respektowanie uchwał i postanowień dyrektora przedszkola,

   -zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce (odzież zapasową, przybory do pielęgnacji jamy ustnej),

   -respektowanie zasad dotyczących przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,

   -terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

   -informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o chorobach zakaźnych, zatruciach pokarmowych,

   -pisemne poinformowanie o zamiarze rezygnacji z przedszkola zgodnie z warunkami umowy.

   4.Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani:

   -zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia,

   -zaopatrzyć dziecko w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

   -wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

   §25

   1.Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące formy:

   -konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców (prawnych opiekunów)
   z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami,

   -zebrania grupowe,

   -zajęcia otwarte dla rodziców z ich udziałem,

   -udział rodziców (prawnych opiekunów) w uroczystościach przedszkolnych i imprezach integrujących przedszkole z domem rodzinnym i środowiskiem,

   -wystawy prac dzieci

   -strona www.

   2.Celem współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) jest:

   -pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i ewentualne udzielanie
   mu wsparcia,

   -systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju,

   -uzgadnianie wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunków i zakresu działań,

   -wzajemna pomoc w realizacji programów i planów opracowanych przez nauczycieli,

   -włączanie rodziców w działania na rzecz przedszkola (pomoc przy organizowaniu uroczystości, wycieczek).

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   §26

   Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

   §27

   1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: rodziców, dzieci, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

   2.Regulaminy działalności ustalone w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

   3.Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane przez Właściciela. Każda nowelizacja statutu skutkuje tekstem jednolitym statutu.

   4.Organ prowadzący zobowiązany jest do udostępnienia statutu pracownikom przedszkola, rodzicom i osobie nadzorującej pracę przedszkola.

    

    

                                                               

   Statut wchodzi w życie z dniem 01.11.2016                                                         Organ prowadzący